tel_mail

 

sk cz en de pl hu es fr ru
Vyše 200 surovín skladom, ihneď k odberu, nízke ceny, možnosť rozbaľovania.

Obchodné podmienky

Všobecné obchodné podmienky firmy Tachyon Technology pharm.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Pre vzájomné vzťahy zmluvných strán platia tieto Všeobecné obchodné podmienky v plnom rozsahu, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodli v platnej kúpnej zmluve (KZ) inak.
2.  Kúpne zmluva, objednávka a ich zmeny sa uzatvárajú a riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. KZ, objednávka, dohody a ich zmeny sú platné iba so súhlasom oboch zmluvných strán a v prípade, ak ich objednávateľ písomne zadal alebo písomne potvrdil.

II. PREDMET ZMLUVY
1. Predávajúci sa zaväzuje, že riadne a včas (na základe dohodnutej dodacej lehoty), dodá kupujúcemu tovar vyšpecifikovaný v písomnej objednávke, čo do množstva, kvality a druhu. KZ resp. objednávka má vždy písomnú formu, ak nie je dohodnuté inak.
2.  Kúpna cena je dohodnutá na základe aktuálnej cenovej ponuky predávajúceho.. Kupujúci je povinný túto cenu uviesť v písomnej objednávke.
3. Pokiaľ dôjde v dobe medzi uzatvorením KZ resp. objednávky a dodávkou tovaru k značnému zvýšeniu ceny, suroviny či iným zmenám hospodárskych podmienok, ktoré majú výrazný vplyv na stanovenie cien, je predávajúci oprávnený k adekvátnej zmene kúpnej ceny, avšak o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí kupujúceho.
4. Po prijatí objednávky predávajúcim je možné túto stornovať po prerokovaní. Predávajúci je oprávnený si účtovať nevyhnutné výdaje spojené so stornovaním objednávky.
5. V prípade, že tovar je na ceste ku kupujúcemu alebo u kupujúceho, nie je možné objednávku stornovať.
6. Aktuálne kontrakty – kupujúci tu nájdete vyhlasovacie ceny pre jednotlivé druhy surovín a termíny, do kedy sa kontrakty – združené objednávky na ne uzatvárajú a dovtedy je potrebné urobiť si objednávku na príslušnú surovinu.
7. Tu sú uvedené priebežné kontrakty na permanentne nakupované suroviny, ktoré sa tiež vyhlasujú spolu s termínmi ich uzatvorenia,
8. Objednávku na príslušnú surovinu môže klient urobiť hneď po vyhlásení kontraktu a vyhlasovacej ceny.
9. Cena pre klienta závisí od objemu objednávky a času jej zadania od vyhlásenia kontraktu. Najvýhodnejšia je, ak klient zadá svoju objednávku hneď po vyhlásení kontraktu.
10. Cena je klientovi oznamovaná obratom od správcu kontraktu, alebo cez online systém.
11. Orientačná cena klienta obdržaná od správcu kontraktu bude ďalej klesať v závislosti od navyšovania objemu celkového kontraktu, kde klient môž vidieť v online systéme grafické vyjadrenie ceny na stránke pod číslom svojho kntraktu, objem môže navýšiť aj neskôr, čím tiež dosiahne zníženie ceny.

III. DODACIE PODMIENKY
1. V prípade vlastného odberu tovaru odberateľom je tento povinný sa dohodnúť s predávajúcim, ktorý mu potvrdí, že tovar je pripravený k odberu.
2. Zmluvnými stranami dohodnutá dodacia lehota je záväzná, ak predávajúci z vážnych príčin nie je schopný túto dodržať, bezodkladne to oznámi odberateľovi.
3. Predávajúci je oprávnený dodávať tovar aj po častiach, prípadne aj pred dohodnutou dodacou lehotou, avšak na základe súhlasu kupujúceho.
4. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu s každou dodávkou dodací list, ktorý kupujúci potvrdí podpisom a pečiatkou kupujúceho, ak nie je k dispozícii pečiatka, potvrdí preberajúca osoba dodací list podpisom a čitateľne menom, resp. ČOP. Súčasťou dodávky surovín je Certifikát o analýze.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
1.  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené zák. č. 222/Z.z. a číslo KZ podľa evidencie kupujúceho.
2.  Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom, kedy sa pripíše na účet predávajúceho uvedeného na faktúre alebo v prípade platby v hotovosti, vystavením príjmového dokladu.
3. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi. Splatnosť faktúr je možné po dohode s predávajúcim upraviť.
4. V prípade, že kupujúci je v omeškaní s platením kúpnej ceny (faktúry), je obstarávateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
5. Po uzavretí zmluvy má predávajúci právo, keď mu budú známe skutočnosti týkajúce sa platobnej schopnosti, odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu až do doby, kým mu kupujúci poskytne preddavok, alebo predloží garanciu, že kúpna cena bude zaplatená.

V. GARANCIE A ZÁRUKA
1. Predávajúci poskytuje záruku na to, že zmluvne dohodnuté plnenie je v súlade s podmienkami objednávky, že dodaný tovar je v termíne plnenia vhodný na účely, na ktorý bol vyrobený a predaný. Ďalej je poskytovaná záruka na to, že tovar nie je zaťažený nárokom, alebo právom tretej osoby a bude prevedený do vlastníctva kupujúceho na základe platného právneho titulu.
2. Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru počas záručnej doby.
3. Kupujúci je povinný nahlásiť zjavné vady tovaru do 24 hodín od dodania tovaru obstarávateľovi, ostatné vady hneď po zistení. Nároky z vád zanikajú, ak nie sú vady oznámené včas.
4. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť urobená v písomnej forme, s popisom vád a s kontaknými údajmi na osobu, s ktorou treba reklamáciu riešiť. Reklamovaný tovar musí byť uložený oddelene, až do vybavenia reklamácie.
5. Reklamáciu kvality resp. množstva tovaru musí kupujúci preukázať spôsobom s platnosťou úradného merania, váženia resp. kontrolného osvedčenia.
6. Zodpovednosť predávajúceho je vylúčená v prípade, keď bol reklamovaný tovar spracovaný, zamenený alebo nesprávne skladovaný. To platí i v prípade, keď predtým boli kupujúcemu dodané vzorky tovaru.
7.  Nárok na odškodnenie, ktorý presahuje zmluvný rámec, je vylúčený.

VI. BALENIE TOVARU
1. Tovar bude dodaný vo vhodnom obale pre objednaný druh tovaru. Tento obal bude zároveň vhodný na prepravu, tak aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
2. V prípade dodania tovaru poštou budú účtované prepravné náklady spojené s dodaním tovaru a to v závislosti od množstva (1-15 kg) a poistenia tovaru (náklady sa pohybujú v rozmedzí 5 – 20 EUR bez DPH).

VII. Vyššia moc
1. Za okolnosti vyššej moci sa považujú prekážky, ktoré vznikli po uzatvorení KZ a bránia splneniu záväzku, sú objektívne, nezávislé od vôle zmluvných strán, sú nepredvídateľné.
2. V prípade vyššej moci je predávajúci oprávnený predĺžiť termín dodávky o obdobie zodpovedajúce trvaniu vyššej moci alebo odstúpiť od zmluvy. V obidvoch prípadoch nie je povinný predávajúci zaplatiť náhradu škody.
3. Predávajúci je povinný do 10 dní informovať objednávateľa o začatí a trvaní okolností vyššej moci.

VIII. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
2. V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu vopred, nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho dodania.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2007.
2. KZ, objednávky, obeh tovaru a aj tieto všeobecné obchodné podmienky majú účinnosť na teritóriu SR. V prípade exportu tovaru kupujúcim do zahraničia, je tento povinný to oznámiť predávajúcemu.
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od KZ v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti kupujúcim, za ktoré sa považuje:
– opakujúce sa omeškanie kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za dodávky tovaru
– neoznámenie niektorých z uvedených skutočností kupujúcim bez zbytočného odkladu
písomne: zrušenie spoločnosti likvidáciou, vyhlásenie konkurzu na majetok objednávateľa,
vyrovnanie, zrušenie bez likvidácie, zmena právnej formy.

Podpisom KZ alebo vystavením objednávky kupujúci berie na vedomie tieto všeobecné obchodné podmienky.